PINK LADY FUN RUN 2015


PINK LADY FUN RUN 2015

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 

เวลา 06.00 น. ระยะทาง 4.5 กม.

ค่าสมัคร 250 บาท

1. ฟันรัน (เฉพาะผู้หญิง) 4.5 กม. ค่าสมัคร 250 บาท

แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้

1.1 อายุไม่เกิน 19 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ

1.2 อายุ 20-29 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ
1.3 อายุ 30-39 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ

1.4 อายุ 40-49 ปี ชิงถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ

1.5 อายุ 50 ปีขึ้นไป ชิงถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ


2. ประเภทคู่ ชาย-หญิง อายุรวมกัน 60 ปี 4.5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท

ชิงถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ

3. ประเภคู่ ชาย-หญิง อายุรวมกันเกิน 60 ปี 4.5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท

ชิงถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ

4. ประเภทแฟนซี  4.5 กม. ค่าสมัคร 250 บาท ที่มาร่วมกิจกรรม ชิงถ้วยรางวัล 1-5 อันดับ 

5. ประเภทเดิิน-วิ่ง บุคคลทั่วไป  4.5 กม. ค่าสมัคร 250 บาท (ไม่มีการแข่งขัน)

ติดต่อสอบถาม

โทร.02-998-1517, 098-832-9436
Visitors: 53,998